• Pam dewis Coleg Gŵyr Abertawe?

  Rydym yn darparu datrysiadau hyfforddi penodol sy’n gwneud y mwyaf o allu eich staff. Rydym am i’n hyfforddiant gael effaith sylweddol ar eich busnes, fel y gallwch elwa o’r arian ac amser rydych chi wedi’i fuddsoddi.

  Rydym am greu effaith bositif trwy gynnig portffolio hyfforddiant busnes helaeth a hyblyg. Mae’r portffolio’n cynnwys cyrsiau proffesiynol, addysg uwch, pynciau galwedigaethol, prentisiaethau a datblygiad proffesiynol parhaus. Ein nod yw gweithredu fel cangen o’ch tîm, ac rydym am ddiwallu eich anghenion a dod i adnabod chi a’ch busnes yn dda iawn, fel y gallwn deilwra ein cyrsiau i’ch gofynion penodol.

  Sut gallwn ni helpu eich busnes chi?

  Rydych chi, a’ch busnes, yn bwysig i Goleg Gŵyr Abertawe ac rydym am greu argraff bositif! Bydd ein datrysiadau hyfforddi yn cael effaith bositif ar eich cynhyrchiant, eich staff, ar ansawdd eich gwasanaeth neu gynnyrch ac, yn y pen draw, effaith gadarnhaol ar eich costau busnes. Rydym eisiau eich helpu i ddatblygu llif o dalent i gefnogi eich sefydliad, fel na fydd angen i chi ddibynnu’n llwyr ar brosesau recriwtio allanol yn y dyfodol. Buddion i’r cyflogwr:

  • Uwchsgilio a datblygu eich staff heb unrhyw gostau ychwanegol (*yn amodol ar ddiwallu meini prawf cymhwyso)
  • Lleihau costau recriwtio a hyfforddi
  • Gwella cynhyrchiant a lleihau costau busnes
  • Rhoi hwb i ysbryd staff trwy feithrin talent o fewn y busnes
  • Creu gwell Sylfaen sgiliau o fewn y cwmni

  Uwchsgiliwch eich tîm heb unrhyw gostau!

  Mae gennym lawer o lwybrau ariannu ar gael i gyflogwyr ac unigolion sydd am ddatblygu eu sgiliau a’u datblygiad proffesiynol. Byddwn yn eich helpu i ddod o hyd i raglen sy’n gweddu i’ch anghenion busnes chi ac yna’n chwilio am gymorth ariannol i gefnogi’r buddsoddiad, gan sicrhau eich bod yn gwneud y mwyaf o’r cyfleoedd ariannu sydd ar gael ac yn dewis yr opsiwn sydd â’r gyfradd llog gorau posib.Dyma rai o’r llwybrau ariannu sydd ar gael:

  • Prentisiaethau
  • Cyfrifon Dysgu Unigol (PLA)
  • ReACT
  Ein CyrsiauCyswllt Ni

  Why choose Gower College Swansea?

  We provide bespoke training solutions that will get the best out of your staff. We want our training to have a significant impact on your business, so that you get a return on your time and financial investment.

  We create this impact through our extensive and flexible business training portfolio – including professional courses, higher education, vocational subjects, apprenticeships and continuous professional development. We aim to become an extension of your team, not just scratching the surface of your training needs, but getting to know you and your business thoroughly, so we can tailor our courses to your specific requirements.

  How can we help your business?

  At Gower College Swansea, we care about you and your business and want to create a positive impact! Our training solutions will have a positive impact on your productivity, on your staff, on the quality of your product or service and, ultimately, an impact on your business costs. We want to help you develop a pipeline of talent to support your organisation so you don’t have to fully rely on external recruitment processes in the future. Employer benefits are: 

  • Upskilling and developing your staff at no cost (*subject to funding eligibility)
  • Reducing recruitment and training costs
  • Increasing productivity and reducing business costs
  • Boosting staff morale by nurturing talent from within
  • Creating a better skills base within the company

  Upskill your team at no cost!

  We have many funding routes available for employers and individuals to develop their skills and professional development. We will help you identify a training programme that fits your business needs and then look for a funding solution to support with the financial investment required, making sure to maximise the funding opportunities available whilst giving you the best ROI. Some of the funding routes available:

  • Apprenticeships
  • Personal Learning Accounts (PLA)
  • ReACT
  Our Courses Contact Us

  Pwynt Cyswllt Dynodedig

  Er mwyn sicrhau bod y broses yn hollol ddidrafferth, bydd gennych gydlynydd dynodedig sy’n deall eich busnes

  Gweithwyr proffesiynol a phrofiadol sy’n rhan o’r diwydiant

  Cyflwynir pob cwrs gan weithwyr proffesiynol sydd â phrofiad o weithio yn y diwydiant. Mae ganddynt brofiad llwyddiannus yn eu meysydd ac maent oll yn medru defnyddio eu damcaniaethau mewn modd ymarferol

  Diwallu eich anghenion penodol

  Er ein bod yn cynnig ystod eang o gyrsiau cyffrous ac apelgar, rydym yn gwerthfawrogi eich bod yn dymuno defnyddio gwasanaeth sy’n diwallu eich anghenion i’r dim

  Adborth bob cam o’r ffordd

  Byddwch yn derbyn adborth rheolaidd, manwl ar gynnydd eich dysgwyr mewn perthynas â phob cydran o’r fframwaith

  Dedicated point of contact

  You’ll have an allocated co-ordinator who understands your business to ensure the entire process goes smoothly.

  Experienced industry professionals

  All courses are delivered by industry professionals who have worked and achieved success in the area they teach, enabling them to put theories into practical situations.

  Meeting your bespoke needs

  While we offer a broad range of exciting and engaging courses, we appreciate that sometimes you want something that is designed to your exact specifications.

  Feedback every step of the way

  You’ll receive regular, detailed feedback on the progress of your learner towards each framework component.